กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยจัดทำในรูปแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป WordPress

ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนโยบายและแผน ติดตามได้ที่

http://101.109.41.156/plan/

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563