รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[เปิดเอกสาร]