แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับครู

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับครู

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับครู

หลักสูตรแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย ศน.ธมลวรรณ จีระดิษฐ์

หลักสูตรสมถรรนะ  โดย ศน.สุกัญญา ชูอินทร์

เพศวิถีศึกษาเบื้องต้น โดย ศน.ธราธร ชูศรี  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 1 โดย รองวิทยา เอี้ยงหมี รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 

แบบสอบทดสอบความรู้เรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย

แบบทดสอบวิทยาการคำนวณพื้นฐานออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย ศน.สุภัทรา ฐิติวรรธนะ

แบบทดสอบพัฒนาตนเองด้วยระบบ Online เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งาน Google From โดย นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

แบบทดสอบพัฒนาตนเองด้วยระบบ Online เรื่อง กฎหมายน่ารู้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 โดย นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2