แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับนักเรียน

แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับชั้น
ป.4-6 และ ม.1-3 โดยครููดาว

แบบทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6) โดย ศน.สุกัญญา ชูอินทร์ 

แบบทดสอบสาระสังคมศึกษาฯ (หน้าที่พลเมือง ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดย ศน.กิรณา บุญวรนุช

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ระดับประถมศึกษา โดย ศน.ธีรยุทธ ภูเขา 

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนสุภาษิตไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ศน.ทศพร แสงรื่น

บทเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย ศน.ธนพร ศรีษะเกตุ

แบบทดสอบ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(เศรษฐศาสตร์)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดย ศน.พัชรา จงเกษกรณ์

แบบทดสอบวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดย  ศน.ณัฐชญา ดิษเจริญ

แบบทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมปลาย ๐๑

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับครู

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับครู

แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับครู

หลักสูตรแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย ศน.ธมลวรรณ จีระดิษฐ์

หลักสูตรสมถรรนะ  โดย ศน.สุกัญญา ชูอินทร์

เพศวิถีศึกษาเบื้องต้น โดย ศน.ธราธร ชูศรี  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 1 โดย รองวิทยา เอี้ยงหมี รอง.ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 

แบบสอบทดสอบความรู้เรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบทดสอบความรู้ หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย

แบบทดสอบวิทยาการคำนวณพื้นฐานออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย ศน.สุภัทรา ฐิติวรรธนะ

แบบทดสอบพัฒนาตนเองด้วยระบบ Online เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้งาน Google From โดย นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

แบบทดสอบพัฒนาตนเองด้วยระบบ Online เรื่อง กฎหมายน่ารู้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 โดย นายวิทยา เอี้ยงหมี รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2