นางเกล็ดดาว สุวรรณบาร์ต
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-7070401
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
086-2108334
ตำแหน่งเลขที่ อ 23
นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ
083-9625771
   
   

นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
086-2108334
ตำแหน่งเลขที่ อ 23