นายวิทยา เอี้ยงหมี
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
061-5419455
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
086-2108334
ตำแหน่งเลขที่ อ 23
นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ
083-9625771
   
   

นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา