นางเกล็ดดาว สุวรรณบาร์ต
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
081-7070401
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
นายฐิติวรรน์์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
085-7032363
นายจรูญ จูอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
089-7070400
ตำแหน่งเลขที่ อ 27
นางเกสิณี เจียมเจือจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
086-2108334
ตำแหน่งเลขที่ อ 23
นางสาวกานต์ชนิตา กมลมาลย์
ลูกจ้างธุรการ
083-9625771
   
   

นายจรูญ จูอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
081-7075626