นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2


นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของรัฐ
นางสาวเพิ่มศรี เศรษฐพานิช
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาของเอกชน
นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจเร เตห่าน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรุ่ง สุริยกานต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไตรภพ แก้ววิเชียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเศกสรร ภัทรานุรักษ์โยธิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

   

นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
ข้อมูลและสารสนเทศคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2