นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2

นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7070401
นายวิชาญ โพธิวิจิตร
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
088-5865502, 081-2330741
นายแสงชัย ธรรมนิยม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
095-4902507
นายเสถียร อ่วมพรหม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มอำนวยการ
095-307-3482
นายฐิติวรรน์์ เสิบกลิ่น
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
085-7032363
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0818878790
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
นายจรูญ จูอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รก ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
089-7070400
ตำแหน่งเลขที่ อ 27
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
086-9340859
hit counter

 
ที่ตั้ง
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เขตการปกครองประกอบด้วยอำเภอหนองฉาง อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต

 
ภารกิจหน้าที่
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการได้กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นองค์กรรองรับภาระงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

1.จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา แจ้งจัดสรรงบประมาณกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4.กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน-การจัดและพัฒนาการศึกษา
7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา
8.ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9.ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษา
10.ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
11.ให้ความร่วมมือและประสานราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนและองค์กรปกครองในฐานะ
12.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจด้านการศึกษาอื่นที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 
ภายในปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่สากล
 
พันธกิจ (Mission)
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 
เป้าประสงค์ (Goals)
 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 
 
ยุทธศาสตร์ (STrategics)
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
นายธีรยุทธ ภูเขา
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
084-8014099
นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รก ผอ.กลุ่มอำนวยการ
080-8408549
นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
086-9340859
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808

 
นายจรูญ จูอ่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รก ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
081-7075626
นางดวงกมล บุญรักษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
086-4416918
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0818878790