นายสัญชัย พวงมาลี
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารเทศเพื่อการศึกษา
0818878790
นายณัฐวุฒิ นกนวล
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
086-5894744
นายนิติ แกว่นกสิกร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
088-2828808
นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
080-8408549
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-7461970
นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น
ลูกจ้างคอมพิวเตอร์
090-07477900

นายวินัย พรมแจ่ม
รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารเทศเพื่อการศึกษา
0818878790