ผอ.วันชัยพบเพื่อนครู: วันที่ 16 กันยายน 2563 ปฐมฤกษ์

พี่น้องผู้บริหาร เพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน

สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2454 ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียนต่างๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทานคำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”

คำว่า Scout ใช้เรียกแทนลูกเสือ มีความหมายตามตัวอักษร คือ

S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใจ จริงใจต่อกัน
C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี
O : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในโอวาส
U : Unity หมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักษาหน้าที่
T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 เห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือที่สามารถสร้างคน ให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง เคารพผู้บังคับบัญชา และให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงได้กำหนดเป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในกองลูกเสือของโรงเรียนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

            1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  “ผู้นำแม่นยำ ผู้ตามมั่นใจ กิจการลูกเสือไทยรุ่งเรือง”  2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้ผู้อำนวยการการลูกเสือโรงเรียนได้เข้าใจบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเพื่อจะให้เป็นผู้นำ นำพากลองลูกเสือของโรงเรียนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

            2. กำหนดให้วันพฤหัสบดี เป็นวันลูกเสือของเขตพื้นที่ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และลูกเสือแต่งเครื่องแบบพร้อมกันในวันนี้ มีการเปิดประชุมกอง ตั้งแต่เช้า เคารพธงชาติ และกระบวนการทางลูกเสือในการจัดการเรียนการสอน ในวันปกติทั่วไปแล้วเรียนวิชาลูกเสือในชั่วโมงสุดท้ายแล้วปิดประชุมกอง

            พี่น้องเพื่อนผู้บริหารเพื่อนครูที่เคารพทุกท่านครับ งานกิจการลูกเสือจะขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนปัญหาของประเทศชาติเราในขณะนี้ คือ คนในชาติส่วนใหญ่ ขาดในเรื่องระเบียบ วินัย ไม่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม จึงมีความเห็นร่วมกันว่างานของลูกเสือสามารถจึงนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สามารถสร้างบุคลากรในชาติ ให้มีระเบียบ มีวินัย   มีความรับผิดชอบ เคารพตนเองให้เกียรติผู้เรียนมีความรักชาติและเสียสละเพื่อส่วนรวม

ดังนั้น ฝากทุกท่าน เรามาร่วมมือกันเถอะครับให้กิจการลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ก้าวหน้าและสามารถสร้างสรรค์บุคลากรของเราให้มีคุณภาพ ดังที่หวังไว้ทุกประการ

นายวันชัย เกิดมีโภชน์
ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2